Strona Główna
Zasady Wojskowej Asysty Honorowej
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.

 

OGÓLNE ZASADY KIEROWANIA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ:

 

 1. Zasięg terytorialny Garnizonu Braniewo:

  • powiat  braniewski.

 

2. Wojskowa asysta honorowa:

Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz żołnierze do posługi liturgicznej. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz, werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej.

 

3. Kto decyduje o przydziale oraz składzie wojskowej asysty honorowej:

 

  • generalnie o przydziale wojskowej asysty honorowej  decyduje DOWÓDCA GARNIZONU  BRANIEWO oraz wyznacza on jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami,

 

  • uroczystości państwowe oraz poza granicami kraju: MINISTER OBRONY NARODOWEJ, a skład określa w DOWÓDCA GENERALNY RSZ;
  • w pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami decyduje MINISTER OBRONY NARODOWY, a jej skład określa w swoim rozkazie DOWÓDCA GARNIZONU, właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości.

 

4. Wniosek, adres:

Wniosek składa się w momencie, kiedy uroczystość nie została ujęta w:

  • „Ramowym planie obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa resortu obrony narodowej oraz wojskowej asysty honorowej”,
  • „Planie współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”,
  • „Planach współpracy jednostki (instytucji) wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok ...”,
  • Wniosek (załącznik nr 1) składa się do DOWÓDCY GARNIZONU  BRANIEWO  ul. Sikorskiego 41, 14-500 Braniewo,
  • Wniosek kieruje się również do DOWÓDCY GARNIZONU WARSZAWA ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 00-909 Warszawa, fax 261 873 259, jeżeli w uroczystości ma wziąć udział orkiestra wojskowa.

 

5. Wniosek o skierowanie Wojskowej Asysty Honorowej: załącznik nr 1 pobierz tutaj