Strona Główna
NABÓR DO SŁUŻBY
Środa, 21 listopada 2018 r.

 


  ZASADY NABORU DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH


Zawodowa służba wojskowa

Przyjęcie kandydata do zawodowej służby wojskowej odbywa się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia się kandydata. Nabór odbywa się wieloetapowo, w oparciu o różne kryteria. Sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego przez różnych specjalistów. Oceniana jest także sprawność fizyczna – kandydat podczas egzaminu sprawnościowego musi spełnić ściśle określone wymagania - w zależności od korpusu. Wszyscy kandydaci do służby zawodowej muszą posiadać:

-  odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej; 

-  niekaralność sądową; 

-  obywatelstwo polskie; 

- ukończone 18 lat.


Do korpusu SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH może być powołany:

1) żołnierz rezerwy, który posiada:

- ukończone gimnazjum;

- przygotowanie zawodowe;

- odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową;

- niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę,

  potwierdzone przez wojskowego komendanta uzupełnień;

2) żołnierz NSR który:

- ukończył szkolenie przygotowawcze

- posiada odpowiednie kwalifikacje przydatne do zawodowej służby wojskowej,

- odbył ćwiczenia rotacyjne w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.


Zanim przystąpisz do egzaminu przygotuj następujące dokumenty:

1) Życiorys;

2) Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

    (należy je uzyskać z sądu okręgowego lub rejonowego w miejscu zamieszkania);

3) Świadectwo szkolne (najwyższe posiadane wykształcenie);  

4) Odpis aktu urodzenia;

5) Ksero prawa jazdy (jeżeli posiada);

Po zdaniu egzaminu w jednostce wojskowej i zakwalifikowaniu przez komisję jednostki wojskowej oraz otrzymaniu zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe po powołaniu do zawodowej służby wojskowej zgłoś się do macierzystego WKU z wymienionymi dokumentami oraz napisz wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Po złożeniu tych dokumentów komendant WKU skieruje Cię na komisję lekarską celem określenia zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz do poradni psychologicznej.

Następnie, w przypadku pozytywnego wyniku badań lekarskich oczekuj na powiadomienie z WKU o powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Kolejny krok to podpisanie kontraktu w Jednostce Wojskowej.


Pamiętaj: do zawodowej służby wojskowej powołuje się żołnierzy rezerwy - na wniosek żołnierza.


Warunki służby:

1.    Wynagrodzenie.

3.    Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie oraz corocznie dodatkowe należności na

       uzupełnienie elementów umundurowania.

4.    Urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych oraz dodatkowe urlopy wynikające ze

       specyfiki służby wojskowej.

5.    Gratyfikacja urlopowa dla siebie i członków rodziny.

6.    Dodatek za rozłąkę dla żołnierzy pozostających w związku małżeńskim lub zwrot kosztów za

       przejazd do miejscowości pobliskiej.

7.    Nagrody uznaniowe.

8.    Odprawa pieniężna po zakończeniu służby.

9.    Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy doskonalące i certyfikujące

       poszczególne osoby funkcyjne).

10. Możliwość wyjazdu na misję wojskową w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

11. Możliwość wykupienia posiłków po kosztach surowcowych w stołówce wojskowej.ZMIANA NORM Z EGZAMINU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW NA SZEREGOWYCH, PODOFICERÓW I OFICERÓW ZAWODOWYCH

 

 

 

Egzamin sprawnościowy z wychowania fizycznego dla kandydatów na żołnierzy obejmuje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ

W 9 BRANIEWSKIEJ BRYGADZIE KAWALERII PANCERNEJ

PROSIMY O KONTAKT Z SEKCJĄ PERSONALNĄ S-1:

        261 315 007

        261 315 273