Strona Główna
SZKOLENIE REZERW
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.

Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej. Osobom wyżej wymienionym przysługuje tytuł żołnierza rezerwy.

Zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), obowiązkowi służby wojskowej podlegają obywatele polscy począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia. Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają osoby, które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby.

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej.

ZASADY ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku. Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych.

Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

 • prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do organów, o których mowa w art. 65 ust. 4 - w czasie jej trwania;
 • zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo na senatora - w czasie trwanie kadencji;
 • zostali przeznaczeni do odbycia służy zastępczej lub odbyli tę służbę.

 

Żołnierz rezerwy powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa udaje się do wskazanego miejsca:

 • w ciągu 4 godzin od chwili doręczenia karty powołania, jeżeli w tej karcie termin stawiennictwa został określony jako "NATYCHMIAST"

   

 • w pozostałych przypadkach w terminie określonym w karcie powołania.

 

Żołnierza rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem w razie:

 • uznania go ze względu na stan zdrowia:
  • za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej,
  • za niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
  • za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
 • wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 58 ust. 3 i art. 100 ust. 2 ustawy lub § 9 ust. 2.
 • śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny żołnierza, jeżeli udzielenie urlopu okolicznościowego w tym przypadku jest niewystarczające lub niecelowe,
 • zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

 

Żołnierza rezerwy, który podczas odbywania ćwiczeń wojskowych przebywa na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej, zwalnia się z tych ćwiczeń w ostatnim dniu, w którym upływa czas ich trwania. Żołnierza rezerwy zwalnia z ćwiczeń wojskowych, zarówno przed, jak i po ich odbyciu, dowódca jednostki wojskowej.

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY REZERWY W CZASIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje uposażenie zasadnicze za każdy dzień trwania ćwiczeń wojskowych według stopnia wojskowego (Dz. U. 2013 poz. 214)

 

Tabela stawek wypłacanych żołnierzowi rezerwy za jeden dzień ćwiczeń:

 

  Stopień wojskowy Kwota w złotych wypłacana "na rękę"  
  pułkownik
podpułkownik
major
224,00
188,80
163,20
 
  kapitan 144,00  
  porucznik 136,00  
  podporucznik 134,40  
  starszy chorąży sztabowy 126,40  
  straszy chorąży 123,20  
  chorąży 118,40  
  młodszy chorąży 115, 20  
  starszy sierżant 112,00  
  sierżant 110, 40  
  plutonowy 107,20  
  starszy kapral 105, 60  
  kapral 104,00  
  starszy szeregowy 94,40  
  szeregowy 91,20  

Pobieranie uposażenia za czas ćwiczeń powoduje zawieszenie na ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku gdy pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia za okres trwania ćwiczeń wojskowych, żołnierzowi w czynnej służbie przysługuje świadczenie rekompensujące utracone zarobki, stanowiące różnice pomiędzy utraconym wynagrodzeniem, a otrzymanym z wojska uposażeniem.

Dodatkowo, żołnierzom rezerwy wyznaczonym na stanowisko służbowe oficera lub podoficera przyznaje się dodatek o charakterze stałym (oficer - do 15%, podoficer - do 5%) oraz dodatki za szczególne właściwości lub warunki służby wojskowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 28, poz. 242):

 • dodatek operacyjny - 21 zł/dzień;
 • dodatek za rozminowanie - 23 zł/dzień;
 • dodatek desantowy - 9 zł (za każdy skok);
 • dodatek za nurkowanie - 14 zł/dzień;
 • dodatek za służbę na morzu;
 • dodatek za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia od 42 zł do 126 zł /miesięcznie;

 

Ponadto żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują:

 1. Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
 2. Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.
 3. Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach których mają prawo wyboru w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej:
  1. lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  2. świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
  3. lekarza dentysty,
  4. szpitala
 4. W przypadku gdy żołnierze nie mogą uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), inne niż oznaczone znakiem „Rp”, finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji MON.

 

ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCE

Jeżeli w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe utracił on dochody w zakładzie pracy, a wysokość żołdu otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat, żołnierzowi rezerwy przysługują świadczenia rekompensujące. Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Do uznania faktu odbycia przez żołnierza ćwiczeń wojskowych jest niezbędne jego stawienie się do odbycia tych ćwiczeń, ogłoszenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej, przyjęcie go do stanu ewidencyjnego jednostki wojskowej oraz faktyczne odbycie tych ćwiczeń.

Okres, za który przysługuje rekompensata stanowi sumę dni odbytych ćwiczeń wojskowych liczoną, od dnia faktycznego stawienia się żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych do dnia jego zwolnienia z tych ćwiczeń. Do okresu odbytych ćwiczeń wojskowych, za które przysługuje świadczenie rekompensujące, nie wlicza się dni, w których żołnierz:

 • samowolnie opuścił jednostkę lub wyznaczone miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostawał,
 • powodu spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających był niezdolny do wykonywania obowiązków służbowych,
 • z powodu samookaleczenia lub samouszkodzenia ciała był niezdolny do wykonywania obowiązków służbowych,
 • odmówił uczestnictwa w szkoleniu lub wykonywania obowiązków służbowych,
 • nie odbywał ćwiczeń wojskowych z powodu niestawienia się na nie w terminie lub nie usprawiedliwionego spóźnienia z przepustki, urlopu albo podróży służbowej.

 

Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:

 • kwota wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 90 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych,
 • kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 360 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych,
 • kwota najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, w przypadku gdy żołnierz utrzymuje się wyłącznie z działalności rolnej, podzielona przez 30 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

 

W skład kwot wynagrodzenia albo dochodu, nie wchodzą:

 • obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych,
 • premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzymywanych w naturze, przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych przepisów lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych.

 

Do podstawy wymiaru świadczenia rekompensującego wlicza się kwoty ponoszonych przez żołnierza świadczeń alimentacyjnych lub odszkodowawczych nałożonych prawomocnym wyrokiem sądowym lub decyzją administracyjną. Od podstawy wymiaru świadczenia rekompensującego odlicza się kwotę przyznanego na podstawie odrębnych przepisów uposażenia, które żołnierz otrzymał z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

W przypadku zbiegu uprawnień do kwot, żołnierzowi przysługuje tylko jeden, bardziej korzystny rodzaj świadczenia rekompensującego.

Wysokość kwoty rekompensacyjnej w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych, na wniosek żołnierza, stwierdza niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku:

 • naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,
 • pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

 

Postępowanie w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego:

Dowódca jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych albo po dniu jego zwolnienia wydaje temu żołnierzowi zaświadczenie. W zaświadczeniu podaje się stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, sumę dni uznanych za odbyte w ćwiczeniach wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń wojskowych. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku dołącza się zaświadczenia wydane przez dowódcę jednostki. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące.

Informacja dla osoby powołanej do czynnej służby wojskowej

 1. Od decyzji o powołaniu na ćwiczenia wojskowe (po otrzymaniu karty powołania) przysługuje Panu (Pani) odwołanie do właściwego terytorialnie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania od decyzji nie zwalnia powołanego(nej) od obowiązku stawienia się do czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonym w karcie powołania.
  Uwaga: w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny odwołanie nie przysługuje.
 2. O utracie karty powołania należy niezwłocznie powiadomi wojskowego komendanta uzupełnień. Utrata karty powołania nie zwalnia powołanego od obowiązku stawienia się do czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonym w tej karcie. W przypadku określenia terminu stawiennictwa jako "NATYCHMIAST", fakt utraty karty powołania zgłasza się dowódcy jednostki wojskowej po stawieniu się do czynnej służby wojskowej.
 3. Niestawienie się powołanego do czynnej służby wojskowej w terminie i miejscu określonym w karcie powołania jest usprawiedliwione jedynie z powodu obłożnej choroby stwierdzonej w zaświadczeniu lekarskim zakładu opieki zdrowotnej. O tym fakcie powołany jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, a po ustaniu choroby zgłosić się niezwłocznie do organu wraz z kartą powołania i zaświadczeniem lekarskim.
 4. Osoba powołana do czynnej służby wojskowej, stawiając się do niej w terminie i miejscu określonym w karcie powołania, zabiera ze sobą tę kartę, książeczkę wojskową, dowód osobisty, a także inne dokumenty, według uznania, które mogą mieć wpływ na przebieg tej służby. Wskazane jest, aby osoba ta zabrała ze sobą niezbędne rzeczy osobiste (np. przybory toaletowe, przybory do pisania), a w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny również zapasową bieliznę i dzienną rację żywności.
 5. Kto bez usprawiedliwionej przyczyny, będąc żołnierzem rezerwy, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin, podlega karze aresztu do 30 dni albo grzywny (art. 225 ust.1 pkt 1 ustawy).
 6. Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech (art. 144 § 1 kodeksu karnego)
 7. Kto w czasie mobilizacji lub wojny, będąc powołany czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od dwóch lat (art. 240 ustawy).
 8. Kto w czasie mobilizacji lub wojny, w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od pięciu lat (art. 241 ust. 1 pkt 9 ustawy).
 9. Karta powołania w czasie pokoju nie jest dokumentem uprawniającym do bezpłatnego przejazdu. Zwrotu kosztów przejazdu osobom powołanym do czynnej służby wojskowej z miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące do miejsca stawienia się dokonują dowódcy jednostek wojskowych na podstawie udokumentowanego oświadczenia lub w drodze wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Wojskowy komendant uzupełnień, na udokumentowany wniosek osoby powołanej do czynnej służby wojskowej, uzasadniony jej trudną sytuacją materialną, może dokona, za pokwitowaniem, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w celu pokrycia kosztów przejazdu związanych ze stawieniem się do tej służby. Zwrot kosztów nie przysługuje w przypadku zapewnienia bezpłatnego przejazdu lub gdy przejazd następuje w granicach miejscowości, w której znajduje się miejsce czynnej służby wojskowej (art. 72 ust 3-5 ustawy).
  Uwaga: w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny przejazdy na podstawie kart powołania z miejsca pobytu do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej są bezpłatne (art. 72 ust 6 ustawy). Karta nie podlega ostemplowaniu w kasie biletowej.
 10. Osoba powołana do odbycia czynnej służby wojskowej od dnia doręczenia karty powołania do tej służby jest obowiązana uzyska zezwolenie Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego przez niego upoważnionego na wyjazd i pobyt za granicą (art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy)
 11. Termin stawiennictwa określony jako "NATYCHMIAST" oznacza, że powołany jest obowiązany, nie później niż w ciągu czterech godzin od chwili karty powołania, udać się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa.
 12. Termin stawiennictwa określony np. "drugiego dnia mobilizacji do godz. 12.00;" oznacza, że powołany jest obowiązany stawić się we wskazanym kolejnym dniu mobilizacji określonego w prawym górnym rogu pierwszej strony powołania.
 13. Termin stawiennictwa określony datą, oznacza obowiązek stawienia się w tym dniu do wskazanej godziny.
 14. Osobie powołanej do czynnej służby wojskowej oraz jej rodzinie przysługują z tego tytułu szczególne uprawnienia, określone w przepisach działu 7 ustawy.
 15. W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

 

Inne obowiązki żołnierzy rezerwy:

 1. art. 53 ustawy - Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do spełnienia wojskowego obowiązku meldunkowego, polegającego na zgłaszaniu wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) albo właściwym organom wojskowym zmian miejsca pobytu (zamieszkania), imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, a także faktu wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące oraz powrotu z tego wyjazdu. Ponadto obowiązani są oni do zawiadomienia wojskowych komendantów uzupełnień. Natomiast żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny lub osoby, którym wydano kardy powołania mają obowiązek powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień o:
  • zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
  • wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego pobytu;
  • adresie do korespondencji, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium RP.
 2. art. 54 ustawy - Wojskowy dokument osobisty wydają go wojskowi komendanci uzupełnień dla potrzeb powszechnego obowiązku obrony osobom objętym ewidencją wojskową.
  • Osoba, której wydano wojskowy dokument osobisty nie może rozporządza tym dokumentem i na żądanie wojskowego komendanta uzupełnień obowiązana jest zwrócić ten dokument organom wojskowym;
  • Osoba, której wydano wojskowy dokument osobisty jest obowiązana powiadomić wojskowego komendanta uzupełnień o jego utracie lub zniszczeniu;
  • wojskowych dokumentów osobistych nie wolno przenosić, przewozić ani przesyłać za granicę. W tym przypadku osoba wyjeżdżająca za granicę jest obowiązana złożyć wojskowy dokument osobisty na przechowanie.
 3. art. 64 ustawy - Tajemnica wojskowa - Żołnierze są obowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich wiadomości, z którymi zapoznali się bezpośrednio lub w związku z odbywaniem czynnej służby wojskowej, jeżeli wiadomości te stanowią informacje niejawne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa zarówno w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej, jak i rozwolnieniu z niej. np. Szczegółowe dane liczbowe i taktyczno - techniczne dotyczące: wielkości poszczególnych jednostek, wartości bojowej i rozmieszczenia sprzętu oraz zabezpieczenia logistycznego o kluczowym znaczeniu
 4. art. 73 a ust.2 - Żołnierz jest obowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Podstawa prawna odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy:

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz 461 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2010 r. nr 154, poz. 974 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2013 r. poz 299);
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2010 r. nr 154, poz. 974 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą (Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1480 z późn. zm.),
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 145, poz. 974),
 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 519),
 8. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 115, poz. 1199 z późn. zm.).