Strona Główna
NSR
Niedziela, 16 grudnia 2018 r.

 

 

 

Żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe, tworzą Narodowe Siły Rezerwowe.” Art. 99a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 Wstąp do Narodowych Sił Rezerwowych! w JW 2980 Braniewo !!!

 

 

 

 

„Zasoby osobowe na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych” - tworzą osoby podlegające obowiązkowi służby wojskowej, będące żołnierzami rezerwy i zdolne do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt lat życia (art. 58 ust. 4 ustawy)

 

CEL UZUPEŁNIENIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH ŻOŁNIERZAMI NSR:
Wzmocnienie gotowości jednostek wojskowych do podjęcia działań w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększenie ich zdolności do wykonywania zadań i misji poza granicami kraju.

 

PRZEZNACZENIE ŻOŁNIERZY NSR:

 • uzupełnienie stanowisk etatowych przewidzianych dla specjalistów w deficytowych specjalnościach (personel medyczny, informatycy, prawnicy itp.);
 • obsada stanowisk etatowych o specjalnościach wojskowych nie wymagających codziennego szkolenia wojskowego tj. w pokrewnych zawodach cywilnych wykorzystywanych na stanowisku służbowym (operatorzy maszyn inżynieryjnych, spawacze itp.);
 • wzmocnienie i uzupełnienie specjalistami polskich kontyngentów wojskowych w realizacji zadań poza granicami kraju (tłumacze, obserwatorzy itp.);
 • kształtowanie pozytywnych relacji wojsko–społeczeństwo.

 

SYSTEM SZKOLENIA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 • Rotacyjne, trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego
 • Jednodniowe
 • Krótkotrwałe, trwające nieprzerwanie do 30 dni.
 • Długotrwałe, trwające nieprzerwanie do 90 dni.

 

GŁÓWNE KATEGORIE ŚWIADCZEŃ I UPRAWNIEŃ ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH:

 

1. Ochrona uprawnień pracowniczych:

 • Ochrona stosunku pracy;
 • Gwarancja stabilności zawodowej;
 • Wzrost wymiaru czasu służby zaliczanej do emerytury wojskowej;
 • Opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.

2. Pomoc edukacyjna:

 • Możliwość udziału w różnorodnych szkoleniach i kształcenia na koszt wojska;
 • Prawo do występowania do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskiem o skierowanie na różnorodne formy szkolenia kursowego;
 • Możliwość dofinansowania kosztów nauki, studiów na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych.

3. Świadczenia zdrowotne

 • Opieka medyczna i stomatologiczna w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych;
 • Bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej;
 • Turnusy leczniczo – profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.

4. Należności finansowe

 • Uposażenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, odbywania okresowej służby wojskowej, pełnienia służby przygotowawczej;
 • Zwrot kosztów dojazdu, dodatek motywacyjny, prawo do nagród;
 • Rekompensata utraconych zarobków.

5. Świadczenia w naturze

 • Bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
 • Bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny;
 • Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.

6. Prestiż służby w rezerwie

 • Preferencje przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;
 • Prawo do odznaczeń, publicznego występowania w mundurze NSR, honorowych tytułów rezerwisty oraz wyróżnień za wzorową służbę.

 

 

 

 

 

Informacja w 9BBKPanc :

p.  Milena Krysztofiak 055 261 315 008;